رمزگشایی آقای کن!

رمزگشایی آقای کن!

رمزگشایی از پیغام کی روش؛ آقای تاج با نکونام مذاکره کن!
کارلوس غیرمستقیم از مسئولان فدراسیون خواسته تا با نکونام جلسه بگذارند.

رمزگشایی از پیغام کی روش؛ آقای تاج با نکونام مذاکره کن!

کارلوس غیرمستقیم از مسئولان فدراسیون خواسته تا با نکونام جلسه بگذارند.
رمزگشایی از پیغام کی روش؛ آقای تاج با نکونام مذاکره کن!

کانون نماز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *