بیانیه غارت دلاری

بیانیه غارت دلاری

بیانیه دولت درباره غارت 2 میلیارد دلاری
کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه ای منتشر کرد.

بیانیه دولت درباره غارت 2 میلیارد دلاری

کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه ای منتشر کرد.
بیانیه دولت درباره غارت 2 میلیارد دلاری

فروش بک لینک

خرم خبر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *