فهرست بدون سائول

فهرست بدون سائول

فهرست نهایی اسپانیا بدون ایسکو و سائول
ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا، فهرست نهایی تیمش برای یورو 2016 را اعلام کرد که در ‏آن نام ایسکو و سائول نیگز دیده نمی شود.‏

فهرست نهایی اسپانیا بدون ایسکو و سائول

ویسنته دل بوسکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا، فهرست نهایی تیمش برای یورو 2016 را اعلام کرد که در ‏آن نام ایسکو و سائول نیگز دیده نمی شود.‏
فهرست نهایی اسپانیا بدون ایسکو و سائول

خبرگزاری اصفحان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *