تصویر قدیم بست

تصویر قدیم بست

تصویر هواپیمایی که جاده قدیم تهران- پردیس را بست
در حالی روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری عامل ترافیک صبح امروز جاده قدیم تهران-پردیس را حمل بال هواپیما اعلام کرده بود که تصاویر حکایت …

تصویر هواپیمایی که جاده قدیم تهران- پردیس را بست

در حالی روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری عامل ترافیک صبح امروز جاده قدیم تهران-پردیس را حمل بال هواپیما اعلام کرده بود که تصاویر حکایت …
تصویر هواپیمایی که جاده قدیم تهران- پردیس را بست

wolrd press news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *