پاکسازی درگیری حلب

پاکسازی درگیری حلب

پاکسازی کنسبا و کبانی/ درگیری های شدید در اطراف حلب
نیروهای سوری بخش هایی از مناطق جنوبی شهرک کنسبا را آزاد کردند.
۰۷:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد


پاکسازی کنسبا و کبانی/ درگیری های شدید در اطراف حلب

نیروهای سوری بخش هایی از مناطق جنوبی شهرک کنسبا را آزاد کردند.
۰۷:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد


پاکسازی کنسبا و کبانی/ درگیری های شدید در اطراف حلب

ایرانی