موبایل‌های از شدند!‌

موبایل‌های از شدند!‌

موبایل‌های قاچاقی از دسترس خارج شدند!‌
از امروز گوشی‌های جدیدی که IMEIشان در سامانه وزارت صنعت ثبت نشده، قاچاقی تلقی شده و در شبکه اپراتورها قابل استفاده نخواهد بود.

موبایل‌های قاچاقی از دسترس خارج شدند!‌

از امروز گوشی‌های جدیدی که IMEIشان در سامانه وزارت صنعت ثبت نشده، قاچاقی تلقی شده و در شبکه اپراتورها قابل استفاده نخواهد بود.
موبایل‌های قاچاقی از دسترس خارج شدند!‌

خرید بک لینک رنک 6

مدرسه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *