امریکا: های است

امریکا: های است

امریکا: نظارت ما بر فعالیت های هسته ای ایران همیشگی است
آمریکا باردیگر نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران را همیشگی خواند.
۱۷:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


امریکا: نظارت ما بر فعالیت های هسته ای ایران همیشگی است

آمریکا باردیگر نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران را همیشگی خواند.
۱۷:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر


امریکا: نظارت ما بر فعالیت های هسته ای ایران همیشگی است

مهارت برتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *