نیمه نامرئی کارت اعتباری

نیمه نامرئی کارت اعتباری
دنیای اقتصاد نوشت: سیاست کارت اعتباری براساس یک اصل قابل دفاع با هدف حمایت از تقاضای خرد به جریان افتاد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاز اجرا نیمه نامرئی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز انحراف این مسیر باشد.

نیمه نامرئی کارت اعتباری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *